top of page

גורמי תמיכה נוספים

משרד התחבורה –

משרד התחבורה מאפשר קבלת תו נכה (כולל פטור מתשלום אגרת רישוי) בהתאם לאבחון רפואי וצורכי הילד. יש לשלוח מסמכים רפואיים עדכניים מכתב בקשה ולמלא את הפרטים
הנדרשים כפי שמצוין באתר :

https://www.gov.il/he/departments/guides/terms_conditions_use_disability_parking_badge

ש.י.ל – שירות וייעוץ לאזרח בתחומים שונים : השירות ניתן בחינם לרווחת התושבים

 

אתר חשוב לבדיקת זכאויות הינו : כול הזכות : https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

bottom of page